Επιστολή της Όλγας Χριστινάκη προς την ΚΕΔΕ

Ιδιαίτερο νομικό, πολιτικό και ηθικό ενδιαφέρον αποκτά ο τρόπος που νομοθετεί η Κυβέρνηση, όπως και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αφού το καλοκαίρι, με περισσή «σπουδή», νομοθέτησε, προκειμένου να «συνθλίψει» την απλή αναλογική και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα της βούλησης των πολιτών στις προ διμήνου (τότε) δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, έρχεται το φθινόπωρο να αποδείξει ότι οι φόβοι μας για το πόσο ξεκομμένη είναι η κεντρική διοίκηση από τις τοπικές κοινωνίες είναι βάσιμοι! Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα ιστορία, που, τελικά, μόνο νομική δεν είναι…

Εγκύκλιο εξέδωσε, λοιπόν, προ ολίγων ημερών ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και επί 17 έτη Δήμαρχος Δάφνης Υμηττού, κος Μιχάλης Σταυριανουδάκης, με θέμα την τροποποίηση της 8440/2011 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» από την υπ’ αριθμ.63967/2019 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 20-09-2019. Στην εγκύκλιό του ο Γεν. Γραμματέας,  με περισσή παρρησία γράφει ότι:

«Σας επισημαίνουμε ότι η αναλογία των 3/5 των μελών του ΔΣ που υποδεικνύονται από τον δήμαρχο, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 1 του αρ. 6 του ν. 4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου έκαστης σχολικής επιτροπής» και επίμονα επεξηγεί παρακάτω ότι «Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της ΥΑ (διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δεν υπολογίζονται στην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του δημάρχου».

Με αυτόν τον τρόπο, στην περίπτωση πχ των 11μελών σχολικών επιτροπών που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο στο οποίο μετέχω, ΟΛΑ τα μέλη, πλην των ex officio (εκτός δηλαδή από αυτών που συμμετέχουν εκ του νόμου λόγω θέσης/ιδιότητας: διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων), θα ορίζονταν από την παράταξη του δημάρχου και ΚΑΝΕΝΑ από τη μειοψηφία. Με την εγκύκλιο αυτή στα 7 μέλη που θα υποδείκνυε το Δημοτικό Συμβούλιο, τα 6,6, δηλαδή όλα, θα τα υποδείκνυε ο Δήμαρχος και κανένα μέλος δεν θα υποδείκνυε η αντιπολίτευση. (Θα μπορούσε, βέβαια, αν ήταν 15μελές το όργανο να εκλέγονταν και κάποιοι από τη μειοψηφία, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μεγάλη). Σε κάθε περίπτωση η εισήγηση που ήρθε προς ψήφιση πρότεινε όλη τη σύνθεση του οργάνου από τον Δήμαρχο! Παραγνωρίζοντας ακόμα και τη δυνατότητα να προτείνει άτομο από την αντιπολίτευση! Δημοκρατικότατα και Αναλογικότατα! Και λέω «θα ορίζονταν» και «πρότεινε» γιατί εμείς αντιδράσαμε και κερδίσαμε εκπροσώπηση στο νομικό πρόσωπο, έστω και πάλι εκτός των προβλεπόμενων, έως σήμερα, στον νόμο.

Για να δούμε, όμως, τι λέει η Υπουργική Απόφαση την οποία «ερμηνεύει» με την εγκύκλιό του ο Γεν. Γραμματέας:

«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζονται υποχρεωτικά:                                                                            
-Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
-Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για την σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
-Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134).
γ. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου
».

Ξεκάθαρα, λοιπόν, στο υπό β΄ στοιχείο της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ότι ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ορίζονται με την αναλογία που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη και όχι με τον «ακροβατισμό» της εγκυκλίου του κου Σταυριανουδάκη. Επειδή, όμως, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι καμιά φορά ερμηνεύουν αυτά που λάθος διατύπωσε η Υπουργική Απόφαση, για να δούμε και τη διάταξη νόμου, τη φρεσκοψηφισμένη διάταξη νόμου, την οποία επικαλείται η ΥΑ και η οποία, φυσικά, είναι ανώτερης νομικής ισχύς:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις».

Άρα, σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση «Τα υπόλοιπα μέλη» εκλέγονται με αναλογία 3/5 από την παράταξη του δημάρχου και 2/5 από τις λοιπές παρατάξεις (βασική αλλαγή, δυστυχώς, από την απλή αναλογική που προέβλεπε αναλογική εκπροσώπηση).

Το θέμα θα μπορούσε να κλείσει εδώ και να πούμε εσφαλμένη ερμηνεία διατάξεων η ερμηνευτική εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα ή έστω και σκέτη ερμηνεία νόμου. Όμως, όταν ακριβώς παράλληλα με την εγκύκλιο έχει κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στις επιτροπές της Βουλής, στο Ε κεφάλαιο που αφορά διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διάταξη που τροποποιεί την ως άνω διάταξη νόμου για να ανταποκρίνεται στην ερμηνεία που υπογράφει ο Γεν. Γραμματέας του ιδίου Υπουργείου, γεννάται σαφέστατα πολιτικό θέμα. Ειδικά όταν στο τέλος της νέας διάταξης προβλέπεται η εκ των υστέρων νομιμοποίηση των νομικών προσώπων που θα ψηφισθούν με βάσει την εγκύκλιο αυτή, μιλάμε προφανέστατα για μια εγκύκλιο που, εν γνώσει, καλεί τα δημοτικά συμβούλια να παρανομήσουν, με τη βεβαιότητα ότι η όποια διεργασία και ψήφιση της νέας διάταξης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι περιττή και η υπό ψήφιση διάταξη, αυτή που  «θεραπεύει» αναδρομικά την παρανομία, θα ψηφισθεί.

Με λίγα λόγια και εντελώς συνοπτικά, δεν χρειάζεται να ψηφίσετε κ.κ. Βουλευτές, η απόφαση είναι ειλημμένη και ήδη εφαρμοσμένη.

Παραθέτω τη συγκεκριμένη παράγραφο του άρθρου 178 του πολυνομοσχεδίου που επαναλαμβάνω ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΑΚΟΜΑ και ζητάω να κάνετε την αντιπαραβολή της με την ισχύουσα για να δείτε τι ακριβώς ρυθμίζει. Ρυθμίζει αυτό που με την εγκύκλιο μας παρουσιάζουν ότι ισχύει σήμερα! Το κείμενο του υπό ψήφιση άρθρου:

«3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, προτείνονται από τις λοιπές παρατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα μέλος

Αυτό το τελευταίο του διέφυγε μάλλον του Γεν. Γραμματέα. Και ολοκληρώνεται αυτή η αθώα διάταξη ως εξής:

«Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 01.9.2019, θεωρούνται νόμιμες».

Νομικά, ηθικά, πολιτικά ορθόν!!!

Έτσι, λοιπόν, πρώτα η εγκύκλιος και η εφαρμογή της και μετά η νομοθέτηση. Και επειδή γίνεται εντελώς συνειδητά, δίνεται και αναδρομική ισχύ! Μια βεβαρημένη αναδρομική ισχύ…

Όπως η αναδρομική ισχύς του άλλου ωραίου άρθρου (185) του πολυνομοσχεδίου, που έρχεται, όλως τυχαίως και αθορύβως, να «θεραπεύσει» αναδρομικά την παρανομία της λήψεως αποφάσεων δια περιφοράς (απ’ το τηλέφωνο δηλαδή, χωρίς συνεδρίαση δηλαδή) και στο βωμό της «θεραπείας» αυτής, νομιμοποιεί τη λήψη αποφάσεων από τα δημοτικά συμβούλια δια περιφοράς, αρκεί να ψηφίσει ένας αριθμός συμβούλων –χωρίς συζήτηση, χωρίς διαβούλευση, χωρίς επιχειρήματα. Συγκεκριμένα η υπό ψήφιση διάταξη προβλέπει ότι «είναι δυνατόν οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς, με τη συμμετοχή των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου». Αρκεί δηλαδή να συμμετέχουν (όχι απαραίτητα και να ψηφίσουν θετικά) οι 21 στους 33. Μετά κλείνει ο κατάλογος, οι υπόλοιποι περιττεύουν, ο διάλογος περιττεύει;

Και για τους τελευταίους που έχουν αμφιβολίες για τη χρησιμότητα της … «θεραπευτικής» αυτής διάταξης, να υπενθυμίσουμε ότι στο ίδιο άρθρο που προστίθεται αυτή η δυνατότητα υπάρχει, από ετών, διάταξη σε ισχύ που προβλέπει για κατεπείγουσες περιπτώσεις την αυθημερόν σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου. Ποια η χρεία του δια περιφοράς συμβουλίου, λοιπόν; Το ξέπλυμα κάποιων; Ή η διευκόλυνση της υφαρπαγής της ψήφου; Μη γελιόμαστε πολίτες, βαλλόμεθα πανταχόθεν! Γιατί, τελικά, το πρόβλημα είμαστε εμείς, που θέλουμε να εκπροσωπούμαστε και όχι να μας επιβάλλουν τη βούλησή τους κάποιοι χωρίς λόγο και αντίλογο. Όποιος, όμως, φοβάται τον αντίλογο, κάποιο λόγο θα χει…

Δάφνη-Υμηττός, 18/10/2019

Για τη Δημοτική Παράταξη
«Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης Υμηττού»
Η επικεφαλής Όλγα Χριστινάκη

https://politessekinisi.gr/i-apo-18-oktovrioy-epistoli-tis-olgas-chr/ 

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος