Πρόταση προς εισαγωγή για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της συστάσεως Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Οι φυσικές καταστροφές και τα τραγικά γεγονότα τα τελευταία χρόνια πρέπει να αποτελέσουν «σημείο προβληματισμού και συνάντησης» όλων όσοι ασχολούμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οφείλουμε να έχουμε θεσπίσει, όσο ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της πρόληψης, τέτοιες δομές, ούτως ώστε ο Δημοτικός μηχανισμός να βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης κατάστασης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι.

Προς το σκοπό αυτό, επανερχόμαστε στην προ τριμήνου πρότασή μας, όπως την εκθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, περί συστάσεως στον Δήμο μας Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, με δυνατότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας στον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Η Πολιτική Προστασία αφορά όλους τους κινδύνους και τις καταστροφές και όχι μόνο αυτές που αναφέρονται σε τεχνικές υπηρεσίες και πρέπει να βρίσκεται σε  συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου(Πρόνοια, Οικονομικές Υπηρεσίες, Γραφείο Κίνησης κ.ά.), της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Προτείνεται, λοιπόν, η πρόβλεψη και η εξασφάλιση στο οργανόγραμμα επαρκές προσωπικό (24ωρη λειτουργία με κάλυψη όλων των απαιτούμενων γνωστικών αντικειμένων) και στον προϋπολογισμό του Δήμου επαρκούς πίστωσης για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας για όλες τις φυσικές καταστροφές και για το σύνολο του έργου της πολιτικής προστασίας (πρόληψη, ετοιμότητα κλπ) και όχι μόνο για δασικές πυρκαγιές,  όπως ισχύει σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα η πρότασή έχει ως εξής:

«Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  στον Δήμο Δάφνης Υμηττού (ΑΤΠΠΔΥ), υπαγόμενο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Το ΑΤΠΠΔΥ, με απόφαση Δημάρχου, είναι επταήμερης και 24ωρης λειτουργίας και στελεχώνεται από έναν Προϊστάμενο Τμήματος και πέντε Υπαλλήλους .

Ο προϋπολογισμός του  ΑΤΠΠΔΥ εγγράφεται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου. Η διάθεση των πιστώσεων και η κατανομή υλοποιείται κατόπιν κοινής εισήγησης των Προϊσταμένων της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος την έχει ο/η προϊστάμενος/νη του ΑΤΠΠΔΥ, ο οποίος καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου και υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων του ΑΤΠΠΔΥ, σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος. Προϊστάμενος του ΑΤΠΠΔΥ ορίζεται υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ με συναφείς σπουδές – εμπειρία – επιμορφώσεις και ελλείψει τέτοιου, με αποδεδειγμένη εμπειρία και επιμορφώσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας. Υπάλληλοι του τμήματος ορίζονται υπάλληλοι με συναφείς σπουδές και ελλείψει τέτοιων με αποδεδειγμένη εμπειρία και επιμορφώσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διατυπώνει εισηγήσεις για τον Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε σχέση με τα προγράμματα, μέτρα και δράσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη στον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.
 • Εφαρμόζει τον Ετήσιο Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας κατά το σκέλος που τα Περιφερειακά Προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα.
 • Προβαίνει στον σχεδιασμό δράσεων ανά κατηγορία κινδύνων (όπως Σεισμοί, Πλημμύρες, Πυρκαγιές, Καύσωνας – Χιονοπτώσεις, Ατμοσφαιρική Ρύπανση κ.λπ.), στις οποίες περιλαμβάνονται προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής τους.
 • Θέτει σε ετοιμότητα τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες (π.χ. διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, υλικών μέσων, εξοπλισμού) σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για την πρόληψη πιθανών φυσικών καταστροφών ανά κατηγορία κινδύνου ή για την αντιμετώπισή τους, εφόσον οι σχετικές ανάγκες υπάρχουν εντός διοικητικών ορίων του Δήμου ή του πεδίου δράσης αυτού.
 • Τηρεί το αρχείο των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με τα σχέδια δράσης.
 • Παρακολουθεί το Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, για πιθανή συνεργασία και από κοινού δράσεις με αυτές.
 • Συμμετέχει στις ασκήσεις (Πολιτικής Προστασίας) που τελούνται από Κρατικούς Φορείς σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο δράσης του Δήμου.
 • Μεριμνά, για την ενημέρωση όλων των κατά περίπτωση οργάνων περιοχής και τομέα ευθύνης του Δήμου, σε θέματα Εκτάκτων Αναγκών (Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Σχολικές Επιτροπές κ.ά.).
 • Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάγκη δράσεων εκ μέρους τους αναφορικά με την πληροφόρηση των πολιτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων στις περιπτώσεις αυξημένων κινδύνων, που μπορεί να απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, αλλά και όλων των κατά περίπτωση οργάνων (π.χ. σχολικών επιτροπών) περιοχής ευθύνης του Δήμου, σε θέματα Εκτάκτων Αναγκών.
 • Τηρεί την αλληλογραφία με τις αντίστοιχες Δημόσιες Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και συνεργάζεται μαζί τους.
 • Λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές και κανάλια (smartphones, SMS, e-mail, εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), τις επεξεργάζεται και τις προωθεί προς διαχείριση και αντιμετώπιση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενημερώνοντας τους πολίτες για την εξέλιξη των εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 • Λαμβάνει πληροφόρηση για πιθανά συμβάντα ασφαλείας τα οποία τα προωθεί έγκαιρα και με ακρίβεια προς αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (την Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, άλλους Δημόσιους Φορείς).
 • Επισκοπεί, ελέγχει, επεξεργάζεται και αξιολογεί συμβάντα.
 • Παρουσιάζει συγκεντρωτικά πληροφορίες παρέχοντας άμεση, σε πραγματικό χρόνο, εποπτική εικόνα της Πόλης στα επιτελικά στελέχη του Δήμου.
 • Εκδίδει προειδοποιήσεις και οδηγίες για τη διαχείριση των συμβάντων.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο στα Κεντρικά Όργανα Κρίσεων.
 • Μεριμνά για την ηλεκτρονική και τηλεφωνική καταγραφή των αιτημάτων, παραπόνων ή καταγγελιών του πολίτη.
 • Μεριμνά για την προώθηση των αιτημάτων ή καταγγελιών του πολίτη στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την πορεία επίλυσης και τηρεί ιστορικό αιτημάτων.
 • Ενημερώνει τον πολίτη για την τελική έκβαση της υπόθεσής του.
 • Εποπτεύει τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου και της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες για την εντός του προβλεπόμενου χρόνου ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις Δημοτικές Υπηρεσίες.
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια και επιμόρφωση, διοργανώνει επιμόρφωση των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου, των εμπλεκόμενων εθελοντών πολιτών, των αιρετών και των πολιτών.
 • Κάθε άλλη ενέργεια ή δράση που συνδέεται με την Πολιτική Προστασία και δεν είναι αρμοδιότητας άλλης υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις αλληλοεπικαλύψεως αρμοδιοτήτων ο Δήμαρχος με αιτιολογημένη απόφασή του ορίζει την αρμόδια Υπηρεσία ή συντονίζει τη συνεργασία των Υπηρεσιών.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει  προγραμματικές συμβάσεις με ΑΕΙ και δημόσιους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών [σχέδια δράσεις, πρόληψη κλπ], του φυσικού περιβάλλοντος και των Υπηρεσιών. Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει δημόσιος φορέας με επαρκή γνώση δύναται η συνεργασία με εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες και μελετητές». Εισηγητής του θέματος ορίζεται, εκ της παρατάξεώς μας, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Αντωνιάδης.

Για τους «Πολίτες σε Κίνηση»
Η επικεφαλής & δημοτική σύμβουλος
Όλγα Χριστινάκη

&
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Γιώργος Μπόκαρης
Κώστας Αντωνιάδης
Ερρίκος Μαργαρίτης
Ανδρέας Ανδρουλάκης

Πρόταση προς εισαγωγή για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της συστάσεως Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος