Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού

Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας (περιπτώσεις α-θ) και από δημότες (περίπτωση ι). Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι` και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α` έως θ`, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α` έως θ` της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι` της παραγράφου 1. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.

Με βάσει την ως άνω διάταξη, ο Δήμαρχος με δημόσια πρόσκλησή του, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 14 Οκτωβρίου 2019 (ενάμιση μήνα μετά την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής) κάλεσε φορείς και δημότες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Για τους δημότες και μόνο προβλέπεται η εγγραφή σε ειδικό κατάλογο και η κλήρωσή τους σε περίπτωση, προφανώς, που οι ενδιαφερόμενοι ξεπερνάνε το προβλεπόμενο ποσοστό του 1/3 , δηλαδή τους οκτώ (8). Καλούσε δε τους δημότες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής εορτής και αργίας, οπότε, νομικά και ουσιαστικά η προθεσμία έληγε την επόμενη εργάσιμη, δηλ. στις 29 Οκτωβρίου. Να σημειωθεί ότι πολίτες μας ανέφεραν ότι προσήλθαν στις 29 Οκτωβρίου για να δηλώσουν συμμετοχή και χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσουν ως προς το έγκαιρο της υποβολής της δήλωσής τους. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο νόμος προβλέπει ανακοίνωση πρόσκληση έναν μήνα πριν τη συγκρότηση της επιτροπής και κατά τούτο ελέγχεται ακόμα και η δεκαπενθήμερη προθεσμία. Πάρα ταύτα, και πάρα την κάποια δυσκολία που αντιμετώπισαν συμπολίτες μας στις 29 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά την πρώτη ορισθείσα από αυτόν προθεσμία, ένα μήνα μετά την αρχική ανακοίνωση και δεκατέσσερις μέρες μετά από την η εκ του νόμου τασσόμενη προθεσμία για τη συγκρότηση (όχι για την πρόσκληση) της επιτροπής, «Β Ανακοίνωση-Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού», καλώντας εκ νέου φορείς και πολίτες να υποβάλουν αίτηση μέχρι χθες, 27 Νοεμβρίου.

Από πλευράς μας έχουμε να επισημάνουμε, εκτός των ευκόλως εννοούμενων, αφενός τις ήδη εκπρόθεσμες ενέργειες του Δημάρχου και αφετέρου ότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των α-θ περιπτώσεων και της υπό ι΄ περίπτωσης, που είναι η μόνη που μπαίνει σε κλήρωση.

Ως παράταξη ζητάμε:

1) Να μας δοθούν αντίγραφα των πρωτοκολλημένων αιτήσεων για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και να κληθούμε να παραστούμε στη διενέργεια της κληρώσεως (αν και εφόσον αυτή χρειαστεί να γίνει).

2) Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων πολιτών κατά την εκπνοή της πρώτης προθεσμίας, να συμπεριληφθούν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αυτοί που ανταποκρίθηκαν στην πρώτη ανακοίνωση, ως εμπρόθεσμα αιτούντες, και η κλήρωση να γίνει επί των υπολοίπων αιτούντων, εφόσον ελεγχθεί το σύννομο της δεύτερης προσκλήσεως και η υποχρεωτικότητα κάλυψης του ποσοστού του 1/3.  Το ενδεχομένως μη σύννομο της Β πρόσκλησης προκύπτει από το ότι δεν προβλέπεται υποχρέωση των δημοτών για εγγραφή τους στον ειδικό κατάλογο (και κατά τούτο θα μπορούσε να μην εγγραφεί κανένας ποτέ, ωστόσο η επιτροπή θα συγκροτείτο) και, επίσης, από το ότι, σύμφωνα με τον νόμο, δεν συνυπολογίζονται οι πολίτες στην απαρτία της επιτροπής. Η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής του 1/3 αφορά τη διοίκηση, εφόσον εγγραφούν πολίτες στον ειδικό κατάλογο, και όχι τους πολίτες, δεν θα μπορούσε να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, και κατά τούτο θεωρούμε ότι ενδεχόμενα η δεύτερη ανακοίνωση-πρόσκληση μπορεί να θεωρηθεί από τους συμπολίτες μας ως απόπειρα φαλκίδευσης της κληρωτίδας αναφορικά με τους πρώτους, εμπρόθεσμα αιτούντες. Ιδιαιτέρως δε η καθυστέρηση της συγκρότησης της Επιτροπής και η συνεδρίασή της (αύριο είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα και του τρίτου μήνα από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και δεν γνωρίζουμε καν ποιοι απαρτίζουν την επιτροπή) συνιστά παράβαση νόμου. Σύμφωνα δε με τον νόμο η ανακοίνωση πρέπει να βγει υποχρεωτικά τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, που σημαίνει ότι ο χρόνος συγκρότησης της επιτροπής απομακρύνεται ακόμα περισσότερο.

Καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που ex officio είναι και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προάσπιση της νόμιμης συγκρότησης και λειτουργίας μιας επιτροπής που αποτελεί ένα «βήμα» των συμπολιτών μας και να την προφυλάξει από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να αποτελέσει «σκιά» ή να αφήσει υπόνοιες για απόπειρα ελέγχου ή χειραγώγησής της.

Επιφυλασσόμεθα να απευθυνθούμε και στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή και σε όποια άλλη αρμόδια αρχή για την αποσαφήνιση του θέματος και τη συμβολή τους στην απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής, καθώς και για κάθε άλλη εκ των αρμοδιοτήτων τους προβλεπόμενη ενέργεια.

Για τους «Πολίτες σε Κίνηση»
Η επικεφαλής & δημοτική σύμβουλος
Όλγα Χριστινάκη

&
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Γιώργος Μπόκαρης
Κώστας Αντωνιάδης
Ερρίκος Μαργαρίτης
Ανδρέας Ανδρουλάκης

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού με θέμα την Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Βιογραφικό Ανδρουλάκη Ανδρέα – Δημοτικού συμβούλου Δάφνης-Υμηττού με τους Πολίτες σε κίνηση και επικεφαλής την Όλγα Χριστινάκη

Ανδρουλάκης Ανδρέας Δάφνη Υμηττός Υποψήφιος